วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจ.ชัยภูมิเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจน้อมนำศาสตร์พระราชา

Share

โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือ อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจ.ชัยภูมิ

เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจน้อมนำศาสตร์พระราชา

สู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เลิกจนปลดหนี้ มีเงินเก็บรักในหลวง..ห่วงลูกหลานสร้างบ้าน..แปงเมืองให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา////

Share

Related posts