เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 ณ เมือง “ดอกคูณ เสียงแคน”

Share

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 ณ เมือง “ดอกคูณ เสียงแคน” จังหวัดขอนแก่น

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ขอนแก่น เขต 1,2,3,4,5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.)มัธยมศึกษา เขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9 ได้รับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560” ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 โดยเน้นให้มีกิจกรรมในงานทั้ง 2 ด้าน ทั้งภาควิชาการ และด้านทักษะฝีมือและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี 2560 ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหาร สพฐ. และเขตพื้นที่ ที่เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ที่ผ่านมาทางจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา และสนับสนุนมาโดยตลอด จังหวัดมีความพร้อมและประกาศเป็นเมืองแห่งการพัฒนา เป็นเมืองแห่งกิจกรรมการประชุมสัมมนา (Mice City) เป็นเมืองแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Gold) เป็นเมืองที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน เป็นศูนย์การเชื่อมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโลก (Global City) จึงขอขอบคุณทุกท่าน และยินดีที่ให้เมืองขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้”

ซึ่ง ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.)มัธยมศึกษา เขต 25 นำทีมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม พร้อมกล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบในหลักการโครงการการจัดงานมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินงานตามโครงการทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อแนะแนวทางการศึกษาแนะแนวเด็กสู่อนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเข้าใจในเรื่องแนวทางการศึกษาและอาชีพ ทั้งนี้ต้องการให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจเบื้องต้นของตนเอง ตลอดจนให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดในการศึกษาต่อ โดยภายในงานได้มีหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน จำนวนกว่า 50 บูธ พร้อมผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำแนะนำและความรู้ทั้งด้านสายสามัญและสาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้เปิดโลกแห่งการเรียนและการทำงานให้กว้างมากขึ้น ได้เลือกเรียนตรงตามความต้องการและส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น”

ต่อมาเวลา 18.45 น. ของวันเดียวกัน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ “เชิดชู” ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ. ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดงาน ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า “การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ทักษะกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทั้ง 76 เขตพื้นที่ การศึกษา 20 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี”

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 1 ในนามเจ้าภาพหลักของการจัดงาน กล่าวว่า “การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนใน 76 เขตพื้นที่การศึกษาใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 674 รายการ จำนวนนักเรียนเข้าแข่งขัน 124,013 คน ครูผู้ฝึกสอน 60,024 คน คณะกรรมการตัดสิน 2,625 คน และผู้ปกครองร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน”


หลังจากนั้น ประธานในพิธีเปิดงาน ได้มอบโล่และเกียรติคุณบัตรให้กับหน่วยงานและบุคคล ที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา พร้อมได้มอบธงตราสัญญาลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าในครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ต่อไป พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณจังหวัดขอนแก่น ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด, มหาวิทยาลัยขอนแก่น , หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ”
ส่วนการแข่งขันงานศิลป์ฯ ของแต่ละสนาม ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมในการตัดสินเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น คุณสมพงษ์ คุนาประถม หรือ “อี้ด โปงลางสะออน ได้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นคณะกรรมการตัดสิน พร้อมกล่าวกับทีมผู้สื่อข่าว ที่สนามจัดการแข่งขันประกวดดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ระดับ ม.1-6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ว่า “เป็นเวทีประชันฝีมือของน้องๆนักเรียน วงโปงลางจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสาน จำนวน 54 วง เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมดล้วนเป็นดนตรีรุ่นใหม่ฝีมือสุดยอดจริงๆ คณะกรรมการที่ร่วมทำการตัดสินก็สุดยอดฝีมือทั้งในอดีตและปัจจุบัน อย่างเช่น อ.ทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ “ขุนพลโหวด แห่งดงแม่เผต” ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้าน(โหวด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.ศิริวรรณ จันทร์สว่าง อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีอีสานจากสถาบันต่าง ๆ เป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพ่อครู แม่ครู ที่ได้เชิญมาในกิจกรรมวันนี้ ต้องยอมรับว่ายังมีความทรงจำเดิมอยู่ ดีใจทีได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการในวันนี้ เป็นการรำลึกถึงความทรงจำเดิม ๆ ภาพรวมของแต่ละวงมีความโดดเด่น มีความสามารถสูง นางรำหน้าตาดี นักร้องร้องเพลงเพราะ มีการฝึกซ้อมมาดีพอสมควร สร้างความหนักใจให้คณะกรมการ ต้องสืบสานและอนุรักษ์เวทีนี้ เพราะเป็นเวทีที่จะสร้างศิลปินน้อยใหญ่ในอนาคต เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคน” อิ๊ด โปงลางสะออน” กล่าว ///////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน/////

Share

Related posts