ประกาศ บริษัทเคเอ็นดับเบิ้ลยู ดิสทริบิวชั่น จำกัด ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2563

Share

ประกาศ บริษัทเคเอ็นดับเบิ้ลยู ดิสทริบิวชั่น จำกัด ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ลงมติให้เรียกเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่1/2563 ในวันที่2 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานของบริษัทเคเอ็นดับเบิ้ลยู ดิสทริบิวชั่น จำกัด

Share

Related posts