#บ้านเขว้า/ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักปลอดสารแบ่งปันเหลือขายสร้างรายได้

Share

Toyota Fortuner
อีกครั้งกับคำตอบที่ใช่>>>สอบถามเพิ่มเติม/ทดลองขับได้ที่📌บริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสี(สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามวัดหนองหลอดติดถนนทางไปบ้านเขว้าโทร:044-811888

#ชัยภูมิ #บ้านเขว้า/ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักปลอดสารแบ่งปันเหลือขายสร้างรายได้

 

อำเภอบ้านเขว้า วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายภูมินทร์ชัย วังศรีวรมัน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างให้ชุมชนเกิดความสนใจที่จะปลูกผักบริโภคเอง ส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการปลูกผักกินเองสู่การพึ่งตนเองในระดับครอบครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างพลังจิตอาสาของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาตนเองและสังคม ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และผู้แทนครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลวางสถานะประเทศไทยเป็นครัวของโลก ปัจจุบันวิกฤติภัยแล้งที่ผ่านพ้น พืชผักผลไม้ลดพื้นที่ปลูก อาหารทะเลถูกควบคุมให้ผลิตตามคำสั่งของ ไอยูยู ราคาพืชผัก อาหารทะเลถีบตัวสูงขึ้นผลักให้คนไทยต้องกินอาหารแปรรูป และพืชผักผลไม้ที่ปนเปื้อนสารเคมี เพราะราคาถูก พร้อมทั้งชุมชนเกิดภาวะวิกฤติ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ประชาชนไม่บริหารจัดการอาหารในชุมชน ทำให้มี ค่าใช้จ่ายค่าอาหารโดยไม่จำเป็น เช่น ซื้อผักกับรถเร่ แทนที่จะปลูกผักกินเอง 2.ชุมชนไม่มีการ เชื่อมโยงระบบอาหาร บางบ้านมีผลผลิตจำนวนมากต้องทิ้ง ต้องไปซื้อจาก นอกชุมชนแทนที่จะซื้อจากชุมชนเองทำให้ได้สิ่งที่ทำลายสุขภาพ


การผลักดันให้เกิดต้นทางของอาหารที่มาจากเกษตรกรรม ต้องเริ่มต้นจากผู้นำในชุมชนปลุกกระแสให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาผลิตอาหารบริโภคเอง สร้างอาหารบริโภคภายในชุมชนและทำให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนมีรายได้ ผักที่ปลูกเองในหมู่บ้านขายออกนอกหมู่บ้านได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้ทั้งการป้องกันโรคและชาวบ้านมีอาหารราคาถูก “กระแสเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นปัญหาของโลกไม่ใช่ชุมชนอีกต่อไป และอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่แสดงถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทย เกษตรกรรม คือตัวชี้วัดความอยู่รอด หากพื้นที่เกษตร ลดลงจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคต”


การดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” มีแนวทางในการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคเองที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่มีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการใส่ใจสุขภาพของตนเอง และฝึกการมีวินัยรับผิดชอบต่อส่วนรวม การปลูกผักปลอดภัยไว้กินเองนอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีแล้ว ที่สำคัญยังสามารถจำหน่ายผักสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน
กิจกรรมที่ดำเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติของครอบครัวพัฒนาเป้าหมาย และขยายผลไปทุกครัวเรือนเต็มพื้นที่ ให้มีทัศนคติและสร้างลักษณะนิสัยพึ่งตนเอง ตามบริบทและภูมิสังคมทุกครัวเรือนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมในครัวเรือน


สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการ มีการปลูกผัก พืชสวนครัว เพื่อใช้เป็นประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำวันตามสภาพพื้นที่ของครัวเรือนการนำเศษผักไปเลี้ยงสัตว์ เป็นอาหารของครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด ปลา กบ หรืออื่น ๆ ตามที่สภาพของพื้นที่แต่ละครัวเรือนจะทำได้ มีการแปรรูป ผลิตผลในบ้านเพื่อเป็นการถนอมอาหาร และใช้ประโยชน์ของ ในครัวเรือนรูปแบบต่าง ๆ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการ ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เกิดมลภาวะ เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ มีการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้ำจากการซักผ้านำไปรดต้นไม้ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการ มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจือจานระหว่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ของหมู่บ้านการปรับปรุง ถนน คู คลองหรือการร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอื่น เพื่อสุขภาพร่างกายที่เข็งแรง มีการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจำและมีผักปลอดภัยสำหรับบริโภคในครัวเรือน


วิธีการการดำเนินงาน คัดเลือกและสมัครครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติ มีความตั้งใจจะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่ในการดำเนินการไม่มาก แต่สามารถปลูกผักได้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ด้านการพึ่งตนเอง พออยู่พอกินกำหนดวันดำเนินการกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน”พัฒนาการพึ่งพาตนเอง ด้วยการผลิตเมล็ดพันธ์ผักไว้ใช้เอง สร้างความมั่นคงทางด้านพันธุกรรม ลดการพึ่งพาพันธ์พืชจากภายนอก ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของครัวเรือน เพื่อสนับสนุนครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครัวเรือนมีการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล นำไปสู่ความสามัคคี สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ต่อไป
/////// ขอขอบคุณข้อมูล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า

/////////นที นิลกลัด รายงาน

เหนือระดับความปลอดภัยC-HR มาพร้อม Dynamic Radar Cruise Controlระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติ
เรดาร์จะตรวจจับความเร็วรถคันหน้าพร้อมช่วยปรับลดความเร็วของรถเพื่อคงระยะห่างระหว่างรถที่ปลอดภัย เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดเส้นทางสอบถามเพิ่มเติม📱Call Center : 044-811888📍โชว์รูมตั้งอยู่ติดถนนทางไปบ้านเขว้าตรงข้ามวัดบ้านหนองหลอดชัยภูมิ

ในภาพอาจจะมี รถยนต์

ซื้อวีออส วันนี้ฟรี ประกันภัยชั้น 1 (Toyota Care)พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%หมดเขต 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563‼️เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด‼️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม📱Call Center : 044-811888📍โชว์รูมตั้งอยู่ติดถนนทางไปบ้านเขว้าตรงข้ามวัดบ้านหนองหลอดชัยภูมิ

ในภาพอาจจะมี รถยนต์

เดินทางสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ลุยได้อย่างใจกับรีโว่ร็อคโค่HiluxRevo Rocco แกร่งเกินนิยามสอบถามเพิ่มเติม📌บริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสี(สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามวัดหนองหลอดติดถนนทางไปบ้านเขว้า☎โทร:044-811888

Avanza กับความใช่ที่ใครก็ต้องมอง สอบถามเพิ่มเติม📌บริษัทโตโยต้าภูมิใจคุณวาสี(สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามวัดหนองหลอดติดถนนทางไปบ้านเขว้าโทร:044-811888

อัพเดทสินค้าร้าน #มิสเค้ก อำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการสั่งแบบเดลิเวอรี สามารถคลิกดูราคาที่รูปได้เลยค่ะ

ส่องโลกสวย Cafe & lunch 
” อร่อย สะอาด บรรยากาศดี ที่ริมหนองปลาเฒ่า “
 มีเครื่องดื่มเย็นๆ กับเมนูอาหารนับ 100 รายการ ให้คุณลูกค้า
ได้เลือกรับประทานพร้อมนั่งฟังเพลงเพราะๆ
คอยให้บริการอย่างเป็นกันเอง
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 – 22.00 น.

 

” สัมผัส ความสุข ที่เต็มไปด้วยอ้อมกอดธรรมชาติ “
 ลดทุกเมนู Sale 10 %

 

กุ้งกรอบแก้ว
ส้มตำทอด
สเต็กเจ้ายุทธจักร
ยำเส้นแก้ว
Share

Related posts