“เด็กชัยภูมิรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล”

Share

สพม.30 (ชัยภูมิ) จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562
“เด็กชัยภูมิรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 256 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ภายใต้ชื่องาน “เด็กชัยภูมิรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” โดยมี นายศราวุธ สิงหาราโท ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวให้การต้อนรับ

นาย ณรงค์วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัยมศึกษา เขต30 ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถต่อสาธารณะชน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปหัตถรรมการแสดงวัฒนรรมไทยวัฒธรรมพื้นบ้าน และสิ่งประดิษฐ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ เพื่อคัดเลือกผู้ชะเลิศแต่ละกิจกรรมเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับระดับชาติของนักเรียนที่จังหวัดศรีสะเกษ

ในวันนี้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรมที่ดี มีวัตถุประสงค์ให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ
เทคโนโลยี ศิลปะและหัตถกรรมเห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย รักและหวงแหน
ในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง


อย่างอิสระ อย่างสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนจังหวัดชัยภูมิไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ต่อไป

 

นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30 ประธานฝ่ายจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้นำพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ริเริ่มจัดงาน สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าร้อยปีของการจัดงาน มีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาในการจัดงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยในปีการศึกษา 2562

ซึ่งกำหนดจัดการได้จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1)ภาษาต่างประเทศ
2) ภาษาไทย 3)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4)คณิตศาสตร์ 5)คอมพิวเตอร์ 6)วิทยาศาสตร์ 7)หุ่นยนต์
8) นักบินน้อย สพฐ. 9)การงานอาชีพ 10)สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 11)กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)12) สุขศึกษาและพลศึกษา 13)ศิลปะ-สาระทัศนศิลป์ 14)ศิลปะ-สาระดนตรี และ 15 ) ศิลปะ-สาระนาฏศิลป์

มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวน 37 โรงเรียน , อบจ.ชัยภูมิ จำนวน 12 โรงเรียน , สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 54 โรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม นักเรียน 5,711 คน ,คณะกรรมการ 1,179 คนและครูผู้ฝึกสอน 3,870 คน โดยมีสนามการแข่งขันใน 6 อำเภอ (เมืองชัยภูมิ/คอนสวรรค์/ภูเขียว/แก้งคร้อ/หนองบัวแดง/บ้านแท่น)ในการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด โดยจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ //////ภาพข่าว ชาตรี ทวีนาท

 

Share

Related posts