ชัยภูมิ/ เกษตรจังหวัด น้ำน้อย!!แนะนำชาวบ้าน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ชี้เกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าการทำนาปรังหลายเท่ารัฐประกันราคาไม่มีความเสี่ยง

Share

ชัยภูมิ/ เกษตรจังหวัดน้ำน้อย!!แนะนำชาวบ้าน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ชี้เกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าการทำนาปรังหลายเท่ารัฐประกันราคาไม่มีความเสี่ยง

18ธ.ค. 2561 นางธัญธิตา  ศรีสุระ เปิดเผยว่า ในการเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในวันนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการสูงปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศซึ่งเกษตรกรที่ร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าการทำนาปรังหลายเท่ารัฐประกันราคาไม่มีความเสี่ยง

ในปี 2560/61 อำเภอคอนสาร มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดฤดูฝนจำนวน 480 ไร่ ปริมาณผลผลิต 624 ตัน  ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง จำนวน 1,112 ไร่ปริมาณผลผลิต  1,334 ตันจากสถานการณ์การผลิตข้าวโพดที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศและผลผลิตข้าวฤดูกาลทำนาปรังเกินความต้องการของตลาด  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่  24 กันยายน 2561 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับความสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาด ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสม หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในเบื้องต้นจังหวัดชัยภูมิได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 18,700 ไร่

จากการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมชลประทาน  กรมพัฒนาที่ดิน  ธ.ก.ส. และบริษัทผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทำให้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการที่บันทึกใบสมัครในระบบ จำนวน 522 ราย พื้นที่ 2,881.5 ไร่ (ข้อมูล 13 ธันวาคม 2561) และคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกโดยตามเงื่อนไขโครงการฯ สามารถรับสมัครได้ถึงวันที่ 15  มกราคม 2562 และเพื่อให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงที่ถูกต้องจากเกษตรกรต้นแบบ  สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสารได้กำหนดจุดเรียนรู้ในพื้นที่ จำนวน 3 แปลง ทางด้านการตลาดได้กำหนดราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ  8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5 % ณ จุดรับซื้อผลผลิตซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิได้เตรียมจุดรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 สหกรณ์ ในพื้นที่ 6 อำเภอ ดังนี้/ สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด อำเภอคอนสาร/สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด อำเภอเกษตรสมบูรณ์/สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด อำเภอหนองบัวแดง/สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัดอำเภอคอนสวรรค์/สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัดอำเภอเมืองชัยภูมิ/สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ/สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จำกัด อำเภอบำเหน็จณรงค์/

ในการจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของส่วนราชการและบริษัทเอกชนในการจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้กำหนดสถานีการเรียนรู้จำนวน 4 สถานี โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ คือสถานีที่ 1 เป็นการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด หน่วยงานชลประทาน ธ.ก.ส. สถานีที่ 2 เป็นการสาธิต การเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา โดย สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินชัยภูมิสถานีที่ 3 เป็นการสาธิตวิธีการปลูกข้าวโพดด้วยเครื่องหยอดเมล็ด โดย เกษตรกรต้นแบบ และ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัสถานีที่ 4 เป็นการบรรยายวิธีการปฏิบัติดูแลรักษา โดย เกษตรกรต้นแบบ และ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด ในการจัดงานวันสาธิตในครั้งนี้ มีนางกองพันธ์   ยศกิจ  รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอคอนสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรร่วมงานและให้การต้อนรับกว่า500ราย/////

ภาพข่าว รายงาน //พรอนันต์ พันเชื้อ /////

Share

Related posts