ทต.บ้านค่ายชัยภูมิเดินหน้ายกระดับ ตลาดชุมชน ลดให้ ลดใช้ ลดรับ ถุงพลาสติก

Share

“บ้านค่าย”เทศบาลฯต้นแบบ เดินหน้ายกระดับ ตลาดชุมชนลดขยะ ลดให้ ลดใช้ ลดรับ ถุงพลาสติก แก้ขยะล้นเมือง

เทศบาลบ้านค่ายชัยภูมิตระหนักว่าระแห่งชาติเดินหน้าอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมร่วมยกระดับตลาดชุมชนปลอดภัย รณรงค์การใช้ขยะพลาสติกป้องกันขยะล้นเมืองให้สมกับรางวัลเทศบาลฯต้นแบบ กำจัดขยะต้นทาง

( ก.ย.61) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านค่ายหมื่นแผ้ว นายสัญชัย พรหมสิทธิ์ นายก เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว พร้อมด้วย นายดุสิต หิรัญวรรณ์ วิทยากรนักวิชาการสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล ฯและ พ่อค้าแม่ค้า ตลาดสดเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว กว่า 200 คน ร่วมเปิดการ ประชุมอบรมให้ความรู้ ตาม โครงการ การปรับปรุงพัฒนาตลาดชุมชน รณรงค์ให้เป็นตลาดปลอดภัย ลดให้ ลดใช้ ลดรับ ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคน (ลูกค้า)มีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี จึงได้มีนโยบายพัฒนายกระดับตลาดสดชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาตลาดสดชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดที่สะอาด ปลอดภัย ช่วยคุ้มครองผู้บริโภค

พ่อค้าแม่ค้าให้บริการประทับใจ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในรูปพหุภาคี เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จากสรุปผลการตรวจประเมินในปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๑ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้วผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานและมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสอดรับกับนโยบายตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่การจำหน่ายสินค้า และการจัดระบบสุขาภิบาล และพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกให้ตะหนักถึงมลพิษจากขยะล้นเมืองให้ได้มาตรฐานอีกด้วย โดยมีนายดุสิต หิรัญวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในเบื้องต้น


ขณะที่ทางด้านนายสัญชัย พรหมสิทธิ์ นายก เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว กล่าวว่าทางเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ได้เล็งเห็นปัญหาขยะล้นชุมชนมาโดยตลอดจึงได้ทำโครงการตลาดสด ลดให้ ลดใช้ ลดรับ ถุงพลาสติก และโฟม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการค้าที่มีแผงขายในตลาดสดเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว โดยการเชิญผู้ประกอบการผู้ขายพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น มาร่วงรับฟังแสดงความคิดเห็น และสร้างจิตสำนึกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของขยะจากพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ และยังเป็นวาระแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งเราจะต้องช่วยกันลดจำนวนถุงพลาสติก และลดจำนวนขยะในเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้วลงเพื่อป้องกันปัญหาขยะล้นเมือง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงนำนโยบายมาปรับเพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้าให้เข้าใจและช่วยกันพัฒนาตลาด เนื่องจากตลาดสดชุมชนแห่งนี้เป็นตลาดสดที่ทางเทศบาลฯดำเนินการจัดตั้งมาหลายปีแล้ว จนปัจุบันทางตลาดสดชุมชนแห่งนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและช่วยสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อยกระดับเป็นตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจของกระทรวงมหาดไทยมาทำอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งโครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลฯที่ได้ดำเนินการทำมาตั้งแต่ปี 2559 ก็คือเรื่องการลดปริมาณขยะต้นทาง และได้ดำเนินการมา 2 ปีแล้ว จนจะส่งผลให้เทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วนั้นได้ รับรางวัลเทศบาลต้นแบบ เกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง และยังมีหลายพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงาน และนำรูปแบบการจัดการขยะแบบง่ายๆไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองหลายพื้นที่ก็ประสบผลสำเร็จ โดยตลาดสดเทศบาลบ้านค่ายฯแห่งนี้เอง ทางเทศบาลฯก็จะทำให้เป็นตลาดปลอดภัย น่าซื้อนำร่องของจังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึง ความตั้งใจที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้เป็นตลาดสดชุมชนน่าซื้อ และปลอดภัย โดยจะต้องสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ให้ช่วยรณรงค์และขอความร่วมมือจาก พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการก่อนและจะส่งผลให้ชัดเจน ต่อไปในอนาคตอีกด้วย////ทีมข่าวสังคมชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน////

 

Share

Related posts