ชัยภูมิโมเดล รพ.คอนสวรรค์สุดยอดผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานHA

Share

ชาวบ้านปลื้มผอ.รพ.คอนสวรรค์สุดยอดประสานทุกฝ่ายช่วยผลักดันผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานHAจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ(สรพ.) เป็นรพ.ต้นแบบโมเดล 1 ใน 3ของประเทศ

( 11 ก.ค.61 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. พร้อมด้วยนายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ และพญ.ศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสรรค์ พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนทุกพื้นที่ของอ.คอนสวรรค์ ร่วมกันจัดเวทีเสวนาต่อยอดโรงพยาบาลบ้านฉันมีคุณภาพมาตรฐาน HA ณ ตึกร่วมใจไทคอนสวรรค์ ของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเดินหน้าร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเส้นทาง การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ครั้งนี้หลังมีการได้ผ่านรับรองให้ผ่านการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ยกให้โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ผ่านคุณภาพมาตรฐาน HA ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคุณภาพต้นแบบมีเพียง 3 แห่งแรกในทั่วประเทศไทย ที่มี 3 แห่ง ที่จ.ชัยภูมิ,ขอนแก่น และที่จ.กาฬสินธุ์ เท่านั้นในปัจจุบันที่ถือว่าโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ที่จ.ชัยภูมิ ถือเป็นต้นแบบโมเดล การนำเอาแนวทางการรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ หรือ DHSA (District Health System Accreditation) เป็นแนวทางในการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรการมีส่วนร่วมของทุกพื้นที่คนในชุมชนเข้ามาช่วยดูแลป้องกัน แก้ไขปัญหา สุขภาพคนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่คุณค่าให้กับคนทำงานและประชาชน จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกชุมชนเป็นอำเภอแรก ของจ.ชัยภูมิ และเป็นอันดับสุดยอด 1 ใน 3 ของประเทศไทยในขณะนี้ได้เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้ได้

โดยดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า คุณภาพในระบบสาธารณะสุขที่เป็นหลักสำคัญแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือระดับหนึ่ง การรักษาพยาบาล ระดับสอง การส่งเสริมป้องกันในโรคที่ป้องกันได้ และป้องกันไม่ได้ รักษาไม่หายก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่วนที่สาม คือเป็นโรงพยาบาลไว้วางใจได้ หรือ DHSA

อย่างกรณีของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ทั้งเรื่องการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยตอดเตียง ซึ่งการนอนรักษาที่บ้านย่อมมีความสุขกว่าการนอนที่รพ. บางส่วนในความเป็นจริงคือลูกหลานคนในชุมชนไม่สามารถดูแลได้ต้องออกไปหาทำงานเลี้ยงชีพ เพราะมีปัจจัยหลายด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของคนในแต่ละชุมชน ไม่เหมือนกัน การก่อเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ได้เกิดเป็นอาสาสมัครช่วยกันเอื้อเฟื้อกัน มาช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีในแต่ละชุมชน หรือ care giver ที่ถือว่าเกิดพลังชุมชนช่วยกันเข้มแข็งขึ้นมาช่วยใส่ใจกันลุกขึ้นมาทำงานอาสาด้านนี้นี่คือสังคมไม่ทอดทิ้งกันเกิดขึ้นตามมาเป็นจำนวนมากในอีกหลายๆชุมชน

ซึ่งครั้งนี้โรงพยาบาสลคอนสวรรค์ ได้มีการดำเนินการทั้ง 3 ระดับ และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ในอำเภอทั้งหมด ได้ออกมาช่วยกันสร้างพลังชุมชนเข็มแข็งและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ต้องยกให้ว่าโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ยังติด 1 ใน 6 ของโรงพยาบาลต้นแบบอีกทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีการทำงานแบบบูรณาการไปนอกระบบสาธารณะสุข หรือการลงไปทำงานกับท้องถิ่นในด้านอื่นๆได้แอย่างมีคูรภาพตามมาอย่างเป็นระบบไก้เป็นอย่างดีมาจนปัจจุบันได้อีกด้วย

ซึ่งทางด้านตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ และพญ.ศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ กล่าวว่า เส้นทางการเดินทางมาสู่ความสำเร็จของโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA ครั้งนี้ได้ เพราะความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ถือว่าเกิดจาการมีส่วนร่วมของพลังชุมชนเข็มแข็งของจากทุกภาคส่วนในชุมชนที่มีทั้งหมด อย่างน่าภาคภูมิใจมากที่ถือเป็นต้นแบบนำร่องติด 1 ใน 3 ของประเทศไทยครั้งนี้ได้
และจากนี้ไปชาวอำเภอคอนสวรรค์ก็จะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ ที่จะร่วมกันสานพลังชุมชนเข้ามาร่วมสร้างโรงพยาบบาลคุณภาพอย่างยั่งยืนตามมาในต่อๆไปในอนาคตในทุกๆด้านให้มากขึ้น ที่จะนำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันเข้ามาช่วยดำเนินการสร้างเสริมคุณภาพของประชาชนตั้งแต่เด็กยังไม่เกิดและเมื่อเกิดมาแล้วระหว่างแม่ตั้งท้อง ประชาชนที่จะมีในรุ่นต่อๆมาในพื้นที่ก็จะมีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งต่อไปในครั้งนี้ด้วย

////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ทีวี รายงาน/////

Share

Related posts