กขป.7 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคอีสาน

Share

เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชนภาคอีสาน ระดมกำลังเตรียมจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข

กขป.7 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคอีสาน ระดมกำลังสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสุขภาวะในพื้นที่ และเสริมพลังในระหว่างประเด็น ทั้งแบบข้ามพื้นที่และข้ามประเด็น

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี กรรมการ กขป.7 พร้อมผู้แทนส่วนราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม

นายสุทธินันท์ กล่าวว่า คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่าง ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน ทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่หลักในการเชื่อมประสานงาน สานพลังสังคมสู่สุขภาวะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์) สุขภาพดี มีสุขอย่างยั่งยืน และมีพันธกิจในการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย โดยกำหนดปัญหาสุขภาพพื้นที่เป็นฐานบูรณาการกลไกการทำงาน และสร้างการเรียนรู้โดยพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ และการสร้างนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุนให้เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง 13 เขต จัดกิจกรรมรวบรวมสถานการณ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรมการพัฒนาและการขับเคลื่อนสุขภาวะในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อนำเสนอในงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขในระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และกรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาชุดความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ สร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสุขภาวะในพื้นที่ และเสริมพลังในระหว่างประเด็น ทั้งแบบข้ามพื้นที่และข้ามประเด็น

นายสุทธินันท์ กล่าวต่อว่า สำหรับ กขป.7 นอกจากจะเตรียมการเพื่อเข้าร่วมงาน “มหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” กับ กขป.8 ,9 และกขป.10 แล้ว ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานและเป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงานดังกล่าว โดย กขป.ภาคอีสานจะจัดงาน “มหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคอีสาน” ขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการจัดงานที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานประมาณกว่าหมื่นคนจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน

“นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ยังมีการพิจารณาประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เพื่อนำเสนอในงานมหกรรมฯ รวม 4 ประเด็น ด้วยกัน คือ ประเด็นที่ 1.การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประเด็นที่ 2.การขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในภาคีสาน ประเด็นที่ 3. พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ และประเด็นที่ 4. ปัญหาการปลอมปนยาในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

///ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ทีวี รายงาน////

Share

Related posts