สพม.30 (ชัยภูมิ) เร่งขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สร้างนักเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข”

Share

สพม.30 (ชัยภูมิ) เร่งขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สร้างนักเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข”

/// ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ตามที่ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้มีการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมุ่งเน้น “สร้างนักเรียนดี…ให้บ้านเมือง” “สร้างครูดี…ให้นักเรียน” “สร้างผู้บริหารดี…ให้โรงเรียน” “สร้างโรงเรียนดี…ให้ชุมชน” และที่สำคัญเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน รับสั่งว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

ดร. อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผ่านรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งทุกคนต้องการลด ละ เลิก และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพิ่มขึ้น จึงได้มอบให้ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.30 และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประสานวิทยากรจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ประกอบด้วย

น.ส.เพ็ญรพี กลับกูล ผอ.โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม.41 (กำแพงเพชร-พิจิตร), นายภิชาฎ พงษ์ภู่ รอง ผอ.โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และ นายวรพจน์ ตระการศิริ ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้วิธีการ “โครงงานคุณธรรม (Moral Project)” โดยใช้เครื่องมือในการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนให้ “ลดลง” มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้บริหาร-ครู ในสังกัด สพม.30 รวม 185 คน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฏาคม 2561 ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

พร้อมกันนี้ นายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.30 ได้กล่าวถึงเรื่องของการดำเนินงานของทางโรงเรียนหลังจากการอบรมในครั้งว่า ประเด็นที่ 1 ก็คือทางโรงเรียนจะต้องไปทำปฏิทินการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 2) แต่งตั้งวิทยากรแกนนำระดับโรงเรียนที่ผ่านการอบรมในวันนี้ 3) เตรียมรับการนิเทศติดตามจากต้นสังกัด 4) มอบให้แต่ละ สหวิทยาเขตดำเนินการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมระดับโรงเรียน (กลุ่มเป้าหมายทั้งครูและนักเรียน) 5) ประเมินคุณภาพ 2 ดาว และ 6) จัดให้มีตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เน้นให้นักเรียนทุกคน “มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข”

 ชาตรี ทวีนาท สพม.30 (ชัยภูมิ) ภาพ-ข่าว //////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ทีวีรายงาน//////

 

 

Share

Related posts