จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

Share

จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ …เป็นประธานเปิดโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ในพื้นที่ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ ความสุขจากพ่อสู่แผ่นดินโดยนำจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และจำกัดวัชพืช ณ บริเวณหาดน้ำพรหม ตลาดต้องชม ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนข้าราชการ รัฐวิสากิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น/ท้องที่ องค์กรเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน

 

นายวรศิษย์ พุฒจีบ  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการกิจกรรมในครั้งนี้ ของ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จากนั้นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า เปิดกิจกรรมและนำจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมกัน 3 ครั้ง ก่อนร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำกัดวัชพืช  ที่จะเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ในการเกษตร ในพื้นที่

สำหรับการทำกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของจังหวัดชัยภูมินั้น ได้กำหนดแผนดำเนินกิจกรรมโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 16 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ อันเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เป็นกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณกุศล ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ

เพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี มีการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกัน พัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ให้การสนับสนุนทั้งด้านเครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการในทุกพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดชัยภูมิและทุกภาคส่วน จึงได้รวมพลังความสามัคคี ในการจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ด้วย

////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์ทีวี รายงาน////

Share

Related posts