ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เข้ม29สภ.เดินหน้า โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด “(ปักกลด) พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด

Share

ผบก.ตร.ชัยภูมิเข้ม29สภ.เดินหน้า โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด “(ปักกลด) พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด

(24 ม.ค.2561) เวลา  12.05 น. พล.ต.ต.สมพจน์  ขอมปรางค์  ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ของ สภ.แก้งคร้อ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาหนองทุ่ม ม.3 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยมีนาย บุญเลิศ นครกันฑ์  ปลัดอาวุโสพร้อมหน.ส่วนราชการ และผู้ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.นาหนองทุ่ม/ผอ.รพ.สต.นาหนองทุ่ม,นางหวานใจ อุปมา พยาบาลวิชาชีพ ตึกแสงทองส่องใจ,สท.มินราเมศ สุทธนโภคิน กต.ตร.สภ.แก้งคร้อ, อสม.และชรบ.คณะครู นักเรียน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา,ผอ.โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา,ผอ.โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม, พี่น้องชาวบ้าน ม.3 บ้านนาหนองทุ่มต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด “(โครงการปักกลด)ของ ตำรวจภูธร จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ 29 สภ.ในจังหวัดชัยภูมิดำเนินการเปิดโครงการพร้อมกันใน 24 ม.ค.61

ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนในสังคมและชุมชน ถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานจะได้มีการดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา หรือด้วยมาตรการใดๆ ก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่เบาบางลง ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็นปฏิบัติการเชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมุ่งหมายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงอุบัติภัยต่างๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดแผนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไว้ในแผนแม่บท และยังธำรงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กำหนดกลุ่มประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเสริมสร้างและป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกลไกประชารัฐ ใน ๔ กิจกรรมสำคัญ ทั้งการประชุมประชาคม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การอบรมแกนนำในหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความรับรู้ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค ๓ จึงได้จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” (ปักกลด) ขึ้น เพื่อแสวงหาความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ร่วมกัน  โดยส่งตำรวจชุดปฏิบัติการ สภ.ละ 4 นาย ลงพื้นที่ไป อยู่ กิน หลับนอน ในพื้นที่ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน ชุมชน แสวงหาความร่วมมือ ในการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ มาตรการต่างๆเพื่อค้นหา ลูกหลานผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม ต่อไปโดยเน้นการคัดกรอง ลูกหลาน ผู้เสพยาเสพติดนำสูการบำบัดฟื้นฟู เพื่อตัดวงจรผู้เสพให้น้อยลง มีระยะเวลาดำเนินการในเบื้องต้น หมู่บ้าน ละ 1 เดือน เริ่ม 24 ม.ค.61 เป็นต้นไป ซึ่งหากเกิดผลดี มีประสิทธิภาพทางด้าน พล.ต.ต.สมพจน์  ขอมปรางค์  ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ก็จะขยายไปสู่หมู่บ้านต่างๆอีกจุดสำคัญคือการดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา /////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

Share

Related posts