แก้งคร้อวิทยา จัดโชว์ผลงาน“KKW OPEN HOUSE”โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาคนสู่ THAILAND 4.0

Share

แก้งคร้อวิทยา จัดโชว์ผลงานผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในงาน “KKW OPEN HOUSE”
ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาคนด้วย PLC ศาสตร์ศิลป์ STEM วิธีสร้างสรรค์ดีสู่ THAILAND 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560

/// เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.แก้งคร้อวิทยา และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดงาน “KKW OPEN HOUSE”
ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาคนด้วย PLC ศาสตร์ศิลป์ STEM วิธีสร้างสรรค์ดีสู่ THAILAND 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมผลงานของครู นักเรียนที่นำมาแสดงในงาน ซึ่งครู นักเรียนได้มีผลงานระดับชาติอย่างมากมาย อย่างเช่นรางวัลด้าน “ศาสตร์ศิลป์ STEM” รางวัลชนะเลิศภาพเขียนภาพไทยประเพณี ม.1- ม3 การสร้างภาพสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ม.1- ม3 ผลงานทางวิชาการโครงการโอลิมปิควิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ร.ร.แก้งคร้อวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ได้ขับเคลื่อนการศึกษาทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ทำจริงสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การบริหารงาน ของนายสมชาย คำพิทักษ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน ตลอดปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30 (ชัยภูมิ)

จนคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน ได้รับรางวัลในระดับชาติ และภูมิภาคอย่างมากมาย นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เป็นผลสำเร็จ จนนักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่นๆ ตามมหาวิทยาลัยดังๆระดับประเทศเป็นจำนวนมาก และต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายรุ่น

นายสมชาย คำพิทักษ์ ผอ ร.ร.สตรีชัยภูมิ รักษาการ ผอ.ร.ร.แก้งคร้อวิทยา กล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้ร่วมกันจัดงาน KKW OPEN HOUSE ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาคนด้วย PLC ศาสตร์ศิลป์ STEM วิธีสร้างสรรค์ดีสู่ THAILAND 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เป็นผลสำเร็จ จนนักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่นๆ ตามมหาวิทยาลัยดังๆระดับประเทศเป็นจำนวนมาก และต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายรุ่น

การจัดกิจกรรมในห้องเรียน สู่นอกห้องเรียน ที่ได้นำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” , “พัฒนาคนด้วยกระบวนการ PLC” และ “ศาสตร์ ศิลป์ STEM” นำมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน สร้างสรรค์คนดีสู่ THAILAND 4.0”
พร้อมกันนี้ นักเรียนได้นำผลิตผลที่บ้าน ได้นำมาวางขายเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย เป็นการสร้างศักยภาพผู้เรียน เน้นสืบสานศาสตร์พระราชา “เศรษฐกิจพอเพียง” มีมาตรฐานสากล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นักเรียนเองต้องสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำสู่การวิจัย หาคำตอบและปัญหามาพัฒนาปรับปรุง จนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง ////////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

 

Share

Related posts