ชัยภูมิ เร่งติดตาม-ประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

Share

ชัยภูมิ เร่งติดตาม-ประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมชัยภูมิปาร์ค นายมงคล อดทน รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 โดยมีนายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ นายนคร กรมแสง ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพิจารณาโครงการ นายวีระชัย ก้อนมณี ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน สปสช. ประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำข้อมูลและแผนงาน พร้อมคณะอนุกรรมการด้านต่างๆให้การต้อนรับ

นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ในนามประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กล่าวว่า “อบจ.ชัยภูมิ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ สปสช. เขต 9 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ต่อมาปีงบประมาณ 2556 ได้จัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนฯ ร่วมกับ สปสช.เขต 9 (นครราชสีมา) หน่วยงานละ 3 ล้านบาท รวมเป็นยอดกองทุนฯ ประจำปี 2556 รวมทั้งสิ้น 6 ล้านบาท กองทุนนี้ ได้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลายๆด้าน ทั้งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จำเป็นมาช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วย จัดตั้งเป็นศูนย์ซ่อมรถโยก รถวินแชร์ ให้คนพิการช่วยเหลือกันเอง

นายวีระชัย ก้อนมณี ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน สปสช. กล่าวว่า “ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยการนำงบประมาณมาสมทบกันในสัดส่วนเท่ากัน ให้มีคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งมี นายก อบจ. เป็นประธาน และมีตัวแทนองค์กร สมาคมคนพิการ และภาคประชาชนเป็นกรรมการด้านๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจำเป็น ให้สามารถได้รับอุปกรณ์ด้านการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะ รวมทั้งกองทุนฯนี้ จะสามารถดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้นำเงินมาสมทบในสัดส่วนเท่าๆกัน เพื่อช่วยเหลือคนทั้ง 3 กลุ่มได้รับการฟื้นฟู”

การจัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ ได้มีกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ป่วยบางส่วนเข้าร่วมรับฟังการสรุปการประเมินติดตามผล จำนวน 330 คน พร้อมทั้ง คณะอนุกรรมการด้านการพิจารณาโครงการ คณะอนุกรรมการด้านการจัดทำฐานข้อมูลและแผนงาน คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และกายภาพอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ คณะอนุกรรมการด้านการจัดการและการเงินการบัญชี และคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและการประเมินโครงการ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการและกิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในปีต่อๆไป//ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน

Share

Related posts