อบจ.ชัยภูมิ ลงนามทำMOUร่วมกับ ม.สวนสุนันทาในความร่วมมือเพิ่มศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

Share

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันนทา ในความร่วมมือเพิ่มศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงวัย

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้(5 ก.ย.60)ที่ห้องประชุมโรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอ เมืองชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กับรองศาสดราจารย์ ธนสุวิทย์ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันนทา พร้อมนางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

 

ร่วมกันลงนามข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้สูงวัย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี และจัดการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 200 คน และซึ่งในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทย จะเป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีผู้สูงอายุกว่า 171,827 คน คิดเป็นร้อยละ 18.49 ของประชากร ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการตั้งชมรมผู้สูงอายุให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน

การตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างการ และจิตใจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เป็นการสร้างความเข็มแข็งของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิรุ่นแรกนี้รวม2 วันด้วยกัน////ทีมข่าวชัยภูมิรายงาน

 

Share

Related posts