นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

Share

กรมทรัพย์สินทางปัญญา คัดเลือก 5 ผลงานเด่น ด้านผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ของภาคอีสานตอนบน ส่งประกวดนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมวารี 3 โรงแรมมันตราวารี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ได้มีการพัฒนาสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นมาตรฐานการผลิตและการค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2560 มุ่งเน้นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาหาร ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ และประกอบธุรกิจอย่าง มืออาชีพ สามารถพัฒนารูปแบบ คุณภาพ แนวทางการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์โดดเด่นตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยคัดเลือก 5 ผลงานเด่น ด้านผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ของภาคอีสานตอนบน พร้อมส่งประกวดนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารระดับประเทศ

นางประภา บุรณศิริ นักวิชาการชำนาญการ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา “Intellectual Property Innovation Competition 2017” จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เป็นการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร หรือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าอาหาร และสินค้าเกษตร หรือเกษตรแปรรูป ให้มีการต่อยอดแนวทางความคิดแบบสร้างสรรค์

ซึ่งจะเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ให้เข้ากับยุค 4.0 ที่จะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจอย่าง มืออาชีพ อีกทั้งเป็นการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ รวมทั้งสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าและบริการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของไทย

การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (Intellectual Property Innovation Competition 2017) ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 10 จังหวัด กรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก รวม 13 จังหวัด ภาคกลางฝั่งตะวันตก รวม 13 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด โดยส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ภูมิภาคละ 15 ผลงาน และคัดเลือกให้เหลือภูมิภาคละ 5 ผลงาน เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นางประภา กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดประกวดในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผลงานส่งเข้าประกวดรวม 12 ผลงาน สำหรับ 5 ผลงานเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้รับเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารพลังงานต้านโรค โดย นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์, ผลงาน แผ่นมาร์กหน้าโปรตีนไหม ของนายชัยพร พัฒนจักร, ผลงานซุปหน่อไม้พร้อมทาน ของนางสาวแก่นจันทร์ สนอุป ซึ่งจะเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป โดยผลงานที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เป็นเงินรางวัล 1 แสนบาท

“การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการฯ Intellectual Property Innovation Competition 2017 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ การสืบค้น การรู้จักรักษาหวงแหนและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น และยังเป็นการเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านการผลิตสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลาด และสามารถต่อยอดสินค้าให้ประสบผลสำเร็จ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าและบริการสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย” นางประภา กล่าวว่า///ชัยภูมินิวส์-ทีวี-รายงาน///พิสิษฐ์ ชาญเจริญ-ภาพข่าว

Share

Related posts