ชัยภูมิ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Share

 

ชัยภูมิ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ในขณะที่ นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บริเวณสวนช้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเนื้อหาตั้งแต่พระราชประวัติพระราชสมภพ ด้านการศึกษา ด้านการทหาร ด้านพระพุทธศานา โครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องจากพระราชดำริ อาทิโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีรา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการเกษตรวิชญา โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในด้านการเกษตรกรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยตลอดมา เช่น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประจำ และ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์จากผักตบชวาและพืชอื่น ๆ ณ บ้านแหลมสะแก ตำบลเดิมบาง อำเภอ บางนางบวช และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ในการนี้ ได้ทรงปฏิบัติการสาธิตการทำนาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระราชทานอุปกรณ์ การทำนา พันธ์ข้าวปลูก และปุ๋ยหมักให้ข้าราชการ ผู้ใหญ่ไปดำเนินการสาธิตแล้ว ได้ทรงถอดฉลองพระบาท ถลกพระสนับเพลา ทรงพระดำเนินลุยโคลน หว่านพันธ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิต โดยมิได้มีกำหนดการไว้ก่อน ยังความชื่นชมโสมนัสปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีการวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง
นิทรรศกาลนี้ ได้จัดตั้งที่บริเวณสวนช้าง ด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นสถานที่ที่บุคลากรสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งประชาชนในชุมชนหนองบ่อออกมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน นิทรรศการนี้ จะถูกปรับแต่งอย่างสมพระเกียรติในโอกาสต่อๆไป///ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน // นายศรีอุทัย กลับกลาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ภาพ-ข่าว//

Share

Related posts