ส.เครือข่ายสื่อภาคอีสาน รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 

Share

ส.เครือข่ายสื่อภาคอีสาน รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทองครั้งที่ 19 ประจำปี 2560–2561 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แด่ดารา ศิลปิน และบุคคลในแวดวงโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562ที่ผ่านมา

รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลเกียรติยศ โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำผู้รับรางวัลเทพทองเข้าเฝ้า รับพระราชทานรางวัลเทพทอง เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีความสำนึกในการจัดรายการ ใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย รางวัลเทพทองพระราชทานถือเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการ ให้มีคุณค่าต่อสังคม ยิ่งๆขึ้นไป

โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท คือประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุ มอบให้กับนักจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปีประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์มอบให้กับนัดจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปีประเภทองค์กร มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานผลิตรายการดีเด่น และองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมและโล่รางวัลให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองในครั้งนี้ มีผู้เข้ารางวัลพระราชทานทั้งหมด 84 รางวัล ได้แก่ องค์กรดีเด่น 29 รางวัล นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น 25 รางวัล นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น 21 รางวัล และโล่เกียรติยศสำหรับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน 9 รางวัล ซึ่งมีพิธีกรศิลปินนักร้องนักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมทั้งองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และดารานักแสดงอีกมากมายในการนี้ พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เป็นผู้แทนสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น

พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ที่ทรงคุณค่า รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันการทำงานที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เราต้องคิดดีและทำดีต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะ เป็นบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย “ปูชนียบุคคลไทย” สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และ สภาเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย โดยมี พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

//// พรอนันต์ พันเชื้อ ภาพข่าว//////

Share

Related posts