#ชัยภูมิ ! ฉลองก่อตั้งอำเภอแก้งคร้อ ครบรอบ60 ปีคึกคัก(คลิป)

Share

 

ชัยภูมิ ! ฉลองก่อตั้งอำเภอแก้งคร้อ ครบรอบ60 ปีคึกคัก

เมื่อเร็วๆนี้ ( 14กุมภาพันธ์ 2562) ที่อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ““ฉลองครบรอบ ๖๐ ปี อำเภอแก้งคร้อ ร่วมใจบูชาพญาแล” ประจำปี 2562” โดยมีนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอแก้งคร้อ และส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอแก้งคร้อร่วมพิธีเปิดงานกันจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อร่วมฉลองและรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตั้งอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งครบรอบวาระ 60 ปี ในการสถาปนาการก่อตั้งอำเภอแก้งคร้อ ถึงปัจจุบัน

เดิมทีท้องที่อำเภอแก้งคร้อทั้งอำเภอถูกรวมอยู่ภายใต้การปกครองของตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการปกครองมาเป็นจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ในสมัยก่อนท้องที่แถบนี้ยังมีราษฎรเข้ามาจับจองพื้นที่อาศัยและทำกินอยู่อย่างเบาบาง

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2481 จึงได้มีการจัดตั้ง ตำบลแก้งคร้อ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลช่องสามหมอ) ขึ้นมา โดยแบ่งท้องที่บางส่วนมาจากตำบลกวางโจน ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 มีการแบ่งปันพื้นที่บางส่วนของตำบลกวางโจนมาจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นอีก นั่นคือ ตำบลหนองสังข์และในปีถัดมานั้นเองก็ได้มีการแบ่งเอาท้องที่ตำบลแก้งคร้อบางส่วนจัดตั้งเป็น ตำบลหนองขาม ขึ้นมาอีกแห่งแสดงให้เห็นว่าท้องที่แทบนี้เริ่มมีราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้ว

การที่ทั้ง 3 ตำบลที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้มีพื้นที่รวมกันกว้างขวางและอยู่ห่างไกลจากที่ทำการอำเภอภูเขียวในขณะนั้น ทำให้ราษฎรที่ต้องไปติดต่อราชการในอำเภอได้รับความลำบากจากการเดินทาง ดังนั้น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2501 ทางราชการจึงได้รวมเอาท้องที่ 3 ตำบลนี้ คือ ตำบลช่องสามหมอ ตำบลหนองสังข์ และตำบลหนองขาม จัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอแก้งคร้อ ขึ้นมาและใช้เวลาเพียงปีเดียว กิ่งอำเภอแก้งคร้อ ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอแก้งคร้อ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2502อำเภอแก้งคร้อที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่นี้ยังเหลือพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ถูกจับจองทำกินอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีราษฎรจากอำเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอภูเขียว อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ หลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่ทำกินเป็นจำนวนมาก ทำให้ท้องที่อำเภอแก้งคร้อได้รับการพัฒนาทางด้านการเกษตรและการค้าอย่างรวดเร็ว

จากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดตั้งตำบลเพิ่มขึ้นมาพร้อมกันอีก 3 ตำบล คือ ตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลหลุบคา และตำบลบ้านแก้งเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการปกครอง และในปี พ.ศ. 2522 ก็ได้มีการจัดตั้ง ตำบลโคกกุง ขึ้นมาอีกแห่งเมื่อพื้นที่ราบใต้เชิงเขาภูแลนคาเริ่มถูกจับจองทำกินจนไม่เหลือที่ว่าง ดังนั้นจึงมีราษฎรบางส่วนอพยพขึ้นสู่เทือกเขาภูแลนคา เพื่อแผ้วถางพื้นที่ทำมาหากินและอยู่อาศัย ต่อมาเมื่อมีจำนวนราษฎรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยากแก่การปกครองท้องที่ เพราะเป็นเขตภูเขาสูง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2529 จึงได้แบ่งท้องที่ตำบลนาหนองทุ่ม เพื่อจัดตั้งเป็น ตำบลเก่าย่าดี และในปี พ.ศ. 2531 ได้จัดตั้ง ตำบลท่ามะไฟหวาน ขึ้นมาอีกแห่งโดยแบ่งพื้นที่มาจากตำบลหนองขามส่วนตำบลช่องสามหมอซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักของอำเภอ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2533 จึงได้แบ่งปันท้องที่บางส่วนเพื่อจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นมาอีกแห่ง คือ ตำบลหนองไผ่ทำให้ปัจจุบันอำเภอแก้งคร้อมีท้องที่ในเขตปกครองทั้งสิ้น 10 ตำบลและอีก2เทศบาล

นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอแก้งคร้อ กล่าวว่า การจัดงานครบรอบ6 0 ปี ในการสถาปนาก่อตั้งอำเภอแก้งคร้อ ครั้งนี้ ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก้งคร้อ และชาวบ้าน มองเห็นความสำคัญของการสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นกลุ่มสตรีได้ร่วมแรงร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าซิ่นไหมพื้นบ้านร่วมงานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี อำเภอแก้งคร้อ ร่วมใจบูชาพญาแล” ประจำปี 2562 ครั้งนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และประทับใจ ของชาวอำเภอแก้งคร้อปีนี้ สำหรับกิจกรรมงาน มีกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เช้า โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ถวายเครื่องสักการะ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ( บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ) การแสดงฟ้อนรำของกลุ่มสตรีต่างๆซึ่งมีเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน และช่วงเย็นจัดกิจกรรมพาแลง พร้อมกับจัดรำวงย้อนยุคชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักคับคั่งและบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

/////ภาพข่าว พรอนันต์ พันเชื้อ///

Share

Related posts