แก้งคร้อวิทฯนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจิตอาสา มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

Share

ร.ร.แก้งคร้อวิทฯนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจิตอาสา มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.. 2562 คณะผู้บริหาร ครู ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.แก้งคร้อวิทยา และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดงาน “KKW OPEN HOUSE” อุ่นไอรักภักดีราช ศาสตร์ ศิลป์ เทคโนโลยี่ สู่มาตรฐานสากล  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ทนาย หล่วน โฆษิตธนสาร ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ บุญมา นายกสมาคมศิษย์เก่าได้เยี่ยมชมผลงานของครู นักเรียนที่นำมาแสดงภายในงาน ซึ่งครู นักเรียนที่ได้มีผลงานติดระดับชาติอย่างต่อเนื่อง

ร.ร.แก้งคร้อวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ได้ขับเคลื่อนการศึกษาทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ทำจริงสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การบริหารงาน ของดร.สมชาย คำพิทักษ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30 (ชัยภูมิ) จนคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน ได้รับรางวัลในระดับชาติ และภูมิภาคอย่างมากมาย นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เป็นผลสำเร็จ จนนักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่นๆ ตามมหาวิทยาลัยดังๆระดับประเทศเป็นจำนวนมาก และต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายรุ่น

ดร.สมชาย คำพิทักษ์ ผอ ร.ร.สตรีชัยภูมิ รักษาการ ผอ.ร.ร.แก้งคร้อวิทยา กล่าวว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้ร่วมกันจัดงาน KKW OPEN HOUSE ภายใต้ชื่อ อุ่นไอรักภักดีราช ศาสตร์ ศิลป์ เทคโนโลยี่ สู่มาตรฐานสากล  ประจำปีการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและสืบสานศาสตร์พระราชา ในเรื่องความรักความสามัคคีการมีจิตอาสา เศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยีมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน กิจกรรมแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการศึกษาด้วยตนเอง(Independent Study  Is) ซึ่งเน้นให้นักเรียนตั้งประเด็นปํญหา วิจัยหาคำตอบ จนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตนเอง และในส่วนที่2คือสืบสานศาตร์พระราชา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจิตอาสา มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

ภาพ/ข่าว พรอนันต์ พันเชื้อ

Share

Related posts