#ชัยภูมิ บูรณาการKick Off รณรงค์คัดแยกก่อนทิ้งเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนขยะเป็นเงิน

Share

ชัยภูมิบูรณาการKick Off รณรงค์ คัดแยกก่อนทิ้ง เพิ่มมูลค่า เปลี่ยนขยะเป็นเงิน


( 10 ม.ค. 2562 ) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดถนนคนเดินเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพิ่มมูลค่า เปลี่ยนขยะเป็นเงิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยฯและกิจกรรมการแสดง “Kick Off” คัดแยกขยะมูลฝอย


โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ วัดถ้ำวัวแดง ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก คัดแยกก่อนทิ้ง รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า เปลี่ยนขยะเป็นเงินอีกด้วย

ที่ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ จำพวกเศษอาหารซากพืชซากสัตว์ , ขยะทั่วไปจำพวกเศษกระดาษ ถุงพลาสติก , ขยะรีไซเคิล ขยะที่สามารถนำมาสู่ขบวนการแปรรูปเพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จำพวกพลาสติก เหล็ก ทองเหลือง กระดาษ แก้ว ยางในรถยนต์ , ขยะอันตรายจำพวก ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มองผิวเผิน หรือ วางทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่คัดแยก ก็จะกลายเป็นขยะ แต่ถ้านำมาคัดแยกให้ถูกวิธีก็จะสามารถนำมาขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ ซึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดปริมาณขยะ


และการแก้ปัญหาขยะด้วย 3 วิธี 3 หลักการ คือ 1)ลดปริมาณ 2)ใช้ซ้ำ 3)นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับชุมชน รวมถึงการเร่งปลุกจิตสำนึกและการบังคับใช้กฎหมายต้องไปควบคู่กัน ส่วนการรณรงค์ในภาคปฏิบัติก็จะขอความร่วมมือจากประชาชน ตลาดนัด ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รวมถึงห้างสรรพสินค้า ว่าขอให้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกด้วยการใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าไปใส่ของหรือจ่ายตลาด ซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดและแก้ปัญหาของขยะในชุมชนได้


สำหรับบรรยากาศ การจัดงานมีการจัดนิทรรศการผลงานของแต่ละท้องถิ่นที่นำสิ่งของเหลือใช้หรือของที่ต้องทิ้งมาพัฒนาต่อยอด ใช้ซ้ำ ( Reuse ) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle )รวมถึงการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนนำไปจำหน่ายเปลี่ยนเป็นเงินได้ ท่ามกลางบรรยากาศ พ่อค้าแม่ค้าผู้บริโภคและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน ///// พรอนันต์ พันเชื้อ รายงาน

Share

Related posts