ชัยภูมิ/ เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการทูบีนัมเบอร์วันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กเยาวชน

Share

ชัยภูมิ/ เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการทูบีนัมเบอร์วันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กเยาวชน

 

(7 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายประทีป
ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ และตรวจเยี่ยมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งได้จัดตั้งอยู่ที่สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ถนนบ้านหินตั้ง เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำบลในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ

 

โดยมีนายธนเดช ศรีวิเชียร ผอ. สถานพินิจฯชัยภูมิ นายนพดล กาญจนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา และเจ้าหน้าที่ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานและพาเข้าเยี่ยมชม
ในการจัดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โดยได้จัดตั้ง ชมรมฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และมีการดำเนินการเรื่อยมาทั้งนี้ยังได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ชมรมฯทูบีนัมเบอร์วันของสถานพินิจฯ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ภายใต้ 3ยุทธศาสตร์คือ 1.การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 .การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้การดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นปัจจุบันจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันและกรรมการฝ่ายจัดหาทุนที่มีหน้าที่ติดต่อจัดหาทุนเพื่อนำมาจัดกิจกรรม ดูแลเรื่องการเงินภายในชมรมและจัดทำบัญชีกองทุน


จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหน้าสวัสดิการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในรูปแบบต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดรับแจ้งเบาะแสผู้เสพและผู้ค้าสารเสพติดในระดับจังหวัดและอำเภอจัดตั้งคณะกรรมฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผลและสอดส่องดูแลเพื่อนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดสังเกตพฤติกรรมผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยต่อการติดสารเสพติดและจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอีกด้วย

ขณะที่ทางนายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่า วันนี้ในสังคมจะปฏิเสธไม่ได้ถึงปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนที่มีปัญหามีพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องเช่นไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่างๆซึ่งก็ส่วนหนึ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหา จึงมีมาตรการเชิงบวกและเชิงลบ ส่วน มาตรการเชิงบวกคือการพัฒนาอบรมเพื่อให้ เด็กหรือเยาวชนที่หลงผิดกลุ่มนี้ให้กลับมาคืนสู่สังคม ส่วนมาตรการเชิงลบคือการลงโทษการควบคุมตัวหากถ้าอายุเกินจากอายุ18ปีก็จะเข้าสู่เรือนจำจังหวัดเพื่อให้มีการเข็ดหลาบและไม่กล้าที่จะทำความผิดอีกต่อไปซึ่งท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่าปัญหานี้ส่วนหนึ่งหลังจากการลงโทษแล้วก็กลับมาประพฤติตัวเหมือนเดิมอีกซึ่งอันนี้ก็สร้างปัญหาให้กับสังคมมาโดยตลอด ซึ่งในส่วนสถานพินิจฯชัยภูมิจึงได้มีน้อมนำโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาใช้เพื่อหวังว่าจะปรับเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมของเด็กๆที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ให้ ได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้น โดยในวันนี้ขอชื่นชม ที่ทีมงานของ สถานพินิจฯที่มีการตั้งเป็นชมรมขึ้นมาและก็มีมาตรการในการที่จะพัฒนาลูกหลานเยาวชนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นคนดีเป็นพลังที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตต่อไปอีกด้วย///ภาพข่าว มัควานวาน วรรณกุล //พรอนันต์ พันเชื้อ รายงาน

Share

Related posts