ผู้ว่าฯนำพลังชาวชัยภูมิทุกภาคส่วนทำแนวกันไฟรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญจัดใหญ่KICK OFFพร้อมกัน 8 จุด“ไฟป่าเป็นศูนย์”

Share

ผู้ว่าฯนำพลังชาวชัยภูมิทุกภาคส่วนทำแนวกันไฟรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญจัดใหญ่KICK OFFพร้อมกัน 8 จุด“ไฟป่าเป็นศูนย์”พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อเร็วๆนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำชาวชัยภูมิทุกภาคส่วนออกไปทำแนวกันไฟ ตามบริเวณพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า พร้อมกัน 8 จุด เป็นการณรงค์ให้ชาวบ้านรอบพื้นที่เสี่ยง เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากปีนี้ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตร คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆของโลกว่า ช่วงเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตรงกับฤดูแล้งของประเทศไทย มีปัจจัยบ่งชี้ว่า มีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ หรือสภาวะแห้งแล้งผิดปกติ จะส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าโดยรวมของประเทศไทย ในปี 2562 มีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา


จังหวัดชัยภูมิถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งสาเหตุไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บหาของป่า การจุดไฟเพื่อล่าสัตว์ การจุดไฟเผาป่าเพื่อบุกรุก การเผาตอซังข้าว วัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ปีนี้จึงเกิดกิจกรรมขึ้นเป็นพิเศษ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดชัยภูมิ “ไฟป่าเป็นศูนย์”


กิจกรรม KICK OFF จัดทำแนวกันไฟและไถกลบตอซังพร้อมกัน 8 จุดๆที่ 1 ที่ตลาดนัดชุมชน – วัดป่าซับทอง ต.ห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ ,จุดที่ 2 บ้านโนนเหม่า ต.นางแดด อำเภอหนองบัวแดง, จุดที่ 3 หน้า อบต.ห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ, จุดที่ 4 วันป่ามหาวัน บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อำเภอภูเขียว, จุดที่ 5 วัดป่าโคกยาว ต.ห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว , จุดที่ 6 วัดบ่อทองคำ ต.ซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ, จุดที่ 7 ป่าชุมชนเขาวง บ้านท่าโป่ง ต.วังตะเฆ่ ไฟ อำเภอหนองบัวระเหว, จุดที่ 8 ข้างท่อน้ำประปาภูเขา บ้านนาวัง ต.นาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ


นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าปีนี้จังหวัดชัยภูมิได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นพิเศษ ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหา กิจกรรม KICK OFF จัดทำแนวกันไฟและไถกลบตอซัง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดชัยภูมิ “ไฟป่าเป็นศูนย์” โดยตั้งเป้าหมายให้การเกิดไฟป่าจังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์ เริ่มจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความยั่งยืนของผืนป่า ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้น ที่สำนักงาน ปภ.จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นหน่วยประสานงาน สนับสนุนการปฎิบัติงาน ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

////////////สุระพงค์ สวัสดิ์ผล/ภาพ ข่าว//พรอนันต์ พันเชื้อ รายงาน //////

Share

Related posts