ชัยภูมิ-ภาครัฐบูรณาการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และสืบสานประเพณีบุญปลงข้าว

Share

ชัยภูมิ-ภาครัฐบูรณาการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และสืบสานประเพณีบุญปลงข้าวประจำปี2561-62

ชาวบ้านกว่า1,500คนในตำบลหลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ออกมาร่วมงานที่ทางด้านหน่วยงานภาครัฐ อำเภอรวมทั้งสำนักงานเกษตรฯ สำนักงานพัฒนาชุมชน อบต.หลุบคาร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณี พิธีบุญปลงข้าวขอขมาแม่โพสพประจำปี2561และวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่ปี2562เพื่อร่วมต้นฤดูกาลผลิตใหม่

(21 ธ.ค. 61 )นางธัญธิตา ศรีสุระ เกษตรจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอแก้งคร้อและนายทองคูณ ศรีณรงค์ เกษตรอำเภอแก้งคร้อ นายประมอญ ชมพู พัฒนาการอำเภอแก้งคร้อ สจ.อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต6พรรคประชารัฐ และหัวหน้าส่วนต่างๆพร้อมผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรวมกว่า1,500คนร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อร่วมต้นฤดูกาลผลิตใหม่และงานบุญปลงข้าวประจำปี 2562  ณ แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหมู่1 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ฯเป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้หน่วยงานได้บูรณาการงานร่วมกัน2กิจกรรมคือ กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(field day)ปี2562โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติในฤดูการเพาะปลูกใหม่ มีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายเกษ๖รกรเข้าร่วม100รายส่วนด้านกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม(บุญปลงขวัญข้าว)ปี2562ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยชาวนาตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ มีความเชื่อกันว่า การเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉาง มีความผูกพันกับแบบวิถีชุมชนของคนอีสาน เริ่มจากการลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีปลงข้าว โดยมี พราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวเป็นผู้ประกอบพิธีที่จัดขึ้นเพื่อขออนุญาตต่อแม่โพสพที่จะนำเอาข้าวมานวด มาฟาดตี  นิยมจัดขึ้นก่อนการนวดข้าว เพื่อเกี่ยวข้าวและนำข้าวขึ้นลอม แล้วก่อนจะทำการนวด ตีข้าวหรือฟาดข้าวจะทำพิธีปลงข้าวก่อน นิยมปลงในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี แล้วนำเครื่องประกอบในพิธี ได้แก่ มีดฟางข้าว 1 มัด ข้าวแฮก ขันห้า หมากสี่คำ ยาดูด(สูบ)สี่มวน ตาเหลา  กล่องข้าว ไข่ต้ม เผือกต้ม มันต้ม ข้าวต้ม ไม้ตีข้าวมาจัดไว้ที่ลอมข้าวเสร็จ เริ่มพิธีปลงข้าว เมื่อปลงข้าวเสร็จก็ทำการนวดข้าวต่อไป

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ฯ กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ของภาครัฐร่วมกับชาวตำบลหลุบคา ซึ่งมีความหมายแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ควบคู่กัน  การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ รวมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรอนุรักษ์วิถีแห่งความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตสืบไปและเตรียมพร้อมรับความรู้ด้านเทคโนโลยี่ใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปประยุกต์เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของชาวเกษตรกร พร้อมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนเช่นจัดให้มีการแข่งขันนวดข้าวและโยนข้าวเข้าเป้าไม้หลาวทีมเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆใน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิซึ่งในระหว่างการแข่งกองเชียร์ของในแต่ละหมู่บ้านได้ส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานอีกด้วยเช่นกัน//////ภาพข่าว  รายงาน///พรอนันต์ พันเชื้อ ///

Share

Related posts