วันสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จ.ชัยภูมิพื้นที่เป้าหมาย ๑๘,๗๐๐ ไร่

Share

ชัยภูมิ/วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มพื้นที่เป้าหมายจำนวน ๑๘,๗๐๐ ไร่

 

วันที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 12.30 น. ณ แปลงนา  บ้านโนนเขวาหมู่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดชัยภูมิตามโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนางสำเนียง ขันพิมล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับและร่วมงานกว่า230คน

นางสำเนียงกล่าวว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการสูง ปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศในปี ๒๕๖๐/๖๑  จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดฤดูฝนจำนวน  ๑๐๓,๓๒๓ ไร่ ปริมาณผลผลิต ๖๖,๑๒๖ ตัน  ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง  จำนวน ๘,๖๐๐ ไร่ ปริมาณผลผลิต  ๙,๐๓๐ ตันจากสถานการณ์การผลิตข้าวโพดที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศและผลผลิตข้าวฤดูกาลทำนาปรังเกินความต้องการของตลาด  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับความสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาด ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสม หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในเบื้องต้นจังหวัดชัยภูมิได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน ๑๘,๗๐๐ ไร่

จากการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมชลประทาน  กรมพัฒนาที่ดิน  ธ.ก.ส. และบริษัทผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ทำให้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการที่บันทึกใบสมัครในระบบ จำนวน ๒,๕๙๕ ราย พื้นที่ ๑๙,๑๒๙ ไร่ (ข้อมูล ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑) และคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก โดยตามเงื่อนไขโครงการฯ สามารถรับสมัครได้ถึงวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๒ และเพื่อให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงที่ถูกต้องจากเกษตรกรต้นแบบ  สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดจุดเรียนรู้ในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 30 แปลง ทางด้านการตลาดได้กำหนดราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ  8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5 % ณ จุดรับซื้อผลผลิต ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้เตรียมจุดรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗ สหกรณ์ ในพื้นที่ ๖ อำเภอ ดังนี้

  • สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด อำเภอคอนสาร
  • สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด อำเภอเกษตรสมบูรณ์
  • สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด อำเภอหนองบัวแดง
  • สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด อำเภอคอนสวรรค์
  • สหกรณ์การเกษตรลำประทาว จำกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ
  • สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ
  • สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จำกัด อำเภอบำเหน็จณรงค์

ในการจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของส่วนราชการและบริษัทเอกชน  ในการจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้กำหนดสถานีการเรียนรู้จำนวน ๔ สถานี โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  คือสถานีที่ ๑ เป็นการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด หน่วยงานชลประทาน ธ.ก.ส.สถานีที่ ๒ เป็นการสาธิต การเตรียมดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา โดย สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินชัยภูมิสถานีที่ ๓ เป็นการสาธิตวิธีการปลูกข้าวโพดด้วยเครื่องหยอดเมล็ด โดย เกษตรกรต้นแบบ และ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัดสถานีที่ ๔ เป็นการบรรยายวิธีการปฏิบัติดูแลรักษา โดย เกษตรกรต้นแบบ และ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด ซึ่งในการจัดงานวันสาธิตในครั้งนี้ มีเกษตรกรจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน ๒๐๐ ราย และเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแต่ละอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๓๐ ราย รวม จำนวน ๒๓๐ ราย////พรอนันต์ พันเชื้อ   ภาพ/ข่าว

Share

Related posts