สนพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ที่จ.ขอนแก่น

Share

สนพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ที่จ.ขอนแก่น เปิดแนวคิดหลักการจัดทำแผนฯ เป็นรายภูมิภาค

วันที่ 4 ธ.ค.61 ที่ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้จัด“เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ หรือ Public Hearing ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้น ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชน เข้าร่วมเวทีครั้งนี้กว่า 300 คนรองผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวว่า ร่างแผน PDP ฉบับใหม่มีประเด็นสำคัญที่แตกต่างจากแผน PDP ฉบับที่ผ่านมาคือ ระยะเวลาช่วงปลายแผนจะสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2580 จากเดิมปี 2579 นอกจากนี้ การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าร่างแผน PDP ฉบับใหม่ได้มีการคำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Isolated Power Supply : IPS) รวมถึงการพิจารณาถึงความสมดุลของระบบไฟฟ้าตามรายภาครวมอยู่ด้วยสำหรับหลักการสำคัญในการจัดทำร่างแผน PDP จะให้ความสำคัญ 3 ด้านคือ 1. ด้านความมั่นคง (Security) สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 2. ด้านราคา (Economy) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเอง (Prosumer) ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ การเดินสายรับฟังความคิดเห็นได้ดำเนินการมาแล้วในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งนี้เป็นเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยกระทรวงพลังงานจะเดินสายต่อเนื่องไปยังภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นจะมีเวทีสรุปความเห็นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ และผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ สนพ. จะรวบรวมเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่ และจะสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป///

Share

Related posts