รวมพลัง“ปลุก-ใจ-เมืองอีสานบ้านเฮา”กระตุ้นคนในชุมชน หันมาพัฒนาบ้านตนเอง

Share

รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน จัดมหกรรม “ปลุก-ใจ-เมืองอีสานบ้านเฮา”กระตุ้นคนในชุมชน หันมาพัฒนาบ้านตนเอง

เครือข่ายภาคประชาชนอีสาน ร่วมกับสสส. จัดมหกรรม “ปลุก-ใจ-เมืองอีสานบ้านเอา” หรือ สปาร์คยูแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้วยกระบวนการสื่อ และพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบของการนำศิลปวัฒนธรรมมาร่วมพัฒนาเมือง เป็นพลเมืองตื่นรู้ โดยใช้พลังคนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเปิดงานนิทรรศการ “มหกรรมปลุก-ใจ-เมืองอีสานบ้านเฮา” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายภาคประชาชนภาคอีสาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการ “ปลุก-ใจ-เมืองบ้านเฮา”  หรือ สปาร์คยูที่ได้ดำเนินการมาใน 3 จังหวัด และ 5 พื้นที่ ของภาคอีสาน มานำเสนอให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์  ผู้ทรงคุณวุฒิสสส. อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสสส. นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกว่า 100 คน งานจัดระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น ( KICE)

นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ปลุก-ใจ-เมือง อีสานบ้านเฮา” ได้ดำเนินการใน 3 จังหวัดประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย และ จ.ขอนแก่น โดยปฏิบัติการใน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย จ.ขอนแก่นที่ เทศบาลตำบลท่าพระ ในการปลุกพลังคนในชุมชนจัดทำตลาดท่าพระร้อยปี และศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยเอาอาคารเก่าของสถานีรถไฟมาใช้ เป็นศูนย์เรียนรู้ และ ชาวชุมชนได้ร่วมกันสืบค้นหาประวัติของชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี เพื่อหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาวชุมชนสาวะถี ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถี วัด และ โรงเรียนในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน เนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนท่องเที่ยว จนนำไปสู่การจัดตลาดนัดสาวะถีของดีบ้านเฮาที่ไม่ให้มีถุงพลาสติกและโฟม

ส่วนในพื้นที่ จ.เลยนั้นได้ดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอวังสะพุงและ อำเภอเชียงคาน ในพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ และมีมลพิษเกิดขึ้นทั้งในดิน ในน้ำ และในอากาศ ด้วยการพาชุมชนนำเอาดินในพื้นที่ปัญหา มาปั้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ เพื่อบอกเล่าให้คนอื่นได้รู้ ส่วนในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นชาวตำบลสำราญ อำเภอปทุมรัตน์ ได้พลิกฟื้นป่าชุมชนคือ ป่าดอนหนองโจน ให้กลับมามีชีวิต กลายเป็นซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชนอย่างเดิม หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีแต่คนเอาขยะไปทิ้งในป่า จนทำให้เกิดปัญหาใหญ่ โดยทุกพื้นที่ เป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้ง ชุมชน วัด บ้าน โรงเรียน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ จนทำให้บ้านเมืองของเขา หรือชุมชนนั้น ๆ กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จนนำไปสู่ความเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนแห่งคุณค่าของพหุวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งความสุขและรายได้จากคุณค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ด้านนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการปลุกใจเมืองเป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากใช้พลังของคนในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาร่วมมือกันในการปลุกพลังของคนในชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดความภาคภูมิใจ เนื่องจากเมื่อทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำเอง ตั้งแต่แรกแล้ว ความภูมิใจที่ได้รับจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนยิ้มได้ ภูมิใจได้ และผลการพัฒนาก็คือชุมชนเขาได้ประโยชน์อย่างเต็มที่“สำหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่และเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดงานครั้งนี้ ยินดีอย่างยิ่งที่เห็นผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น และเห็นการพัฒนาที่บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เห็นพลังของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง และ ยินดีมากที่ชาวชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาขยะด้วยตนเอง ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ทั้งร้อยเอ็ด และเลย ยินดีที่ทุกภาคส่วนของชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อผลดีที่จะเกิดกับชุมชนของตนเอง นี่แหละที่เรียกว่า พัฒนาได้ถูกจุด และยั่งยืนอย่างแท้จริง”นายศรัทธา กล่าว

สำหรับโครงการ Sprak-U ปลุก-ใจ-เมืองเป็นปฏิบัติการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง กระบวนการสื่อสร้างสรรค์และสร้างวิถีสุขภาวะทางปัญญา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใช้ยุทธศาสตร์เมือง 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี พร้อมทั้งการสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้และมีส่วนร่วม เป็นทิศทางเชิงรุกที่ดึงพลังเชิงบวกของเด็กเยาวชน ครอบครัว และทุกฝ่ายในชุมชนมาร่วมขับเคลื่อนงานในมิติต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ ภาคีหลัก 3 แผนงานคือ  1) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  2) แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน  3) แผนงานการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ที่อยู่ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกันจัดทำขึ้นใน 3 ภูมิภาค ประกอบด้วยด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง อีสานบ้านเฮา เป็นโครงการที่ต่อยอดเพื่อสร้างความร่วมมือและการรวมตัวของภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านการพัฒนาชุมชน กลุ่มสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มคนทำงานพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มองค์กรภาครัฐภาคประชาสังคมและเอกชน โดยมีเป้าหมายแรกเริ่มคือ การสร้างพื้นที่รูปธรรม ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่กลางในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนอีสานทุกเพศทุกวัย ผ่านกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นในการฟื้นฟู พัฒนา และออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในชุมชน ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน////

Share

Related posts