อบจ.ชัยภูมิ จับมือนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน “TREC11”

Share

อบจ.ชัยภูมิ จับมือนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน “TREC11”

///เมื่อเร็วๆนี้ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) ร่วมกับ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกันจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11 (TREC11) ภายใต้ชื่องาน “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 28- 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดย ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ประธานจัดงาน กล่าวว่า ทาง อบจ.ชัยภูมิ

ได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น อาทิพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการนำมาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy) จึงได้จัดประชุมวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่11 (TREC11) พร้อมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน ด้านวิชาการ งานวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นผลสำเร็จมาแล้วจากหลายแห่ง เช่น โครงการต้นแบบบำบัดน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาเฒ่า แบบยั่งยืนด้วยระบบอัดอากาศโดยใช้พลังงานทดแทนสะอาด เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทวี เสริมภักดีกุล จาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ พร้อม ผศ.ดร.วีรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนชุมชนแห่งประเทศไทย ได้เชิญนักวิชาการและนักวิจัย มาเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เดินตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของทุกภาคส่วน


ด้าน รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TREC11) ภายใต้ชื่องาน “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ผ่านมากว่า 17 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เราได้จัดการเรียนการสอนวิจัยมี่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนางานด้านวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งประโยชน์ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และยกระดับประเทศ พัฒนาด้านพลัลงงานทดแทนสู่ชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย “นวัตกรรมสีเขียว” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของในหลวง ร.10 ปัจจุบันที่ถ่ายทอดสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ 20 ปี

“ซึ่งขณะนี้ อบจ.ชัยภูมิ เริ่มนำกังหันลมมาใช้ผลิตไฟฟ้าแล้ว รวมทั้งการใช้แผงโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้าจ่ายให้กับมอเตอร์ใบพัดเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำภายในสระหนองปลาเฒ่า ซึ่งผลการใช้งานทำให้ลดค่าไฟฟ้าในการบำรุงรักษาระบบนิเวศน์ภายในหนองปลาเฒ่า และสภาพน้ำในหนองปลาเฒ่าซึ่งเป็นแหล่งทดลอง ระบบนิเวศกลับมามีสภาพที่สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด จึงอยากให้ประชาชนได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทน และได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน “ดร.มนตรี กล่าว //// ทีมข่าวชัยภูมิ รายงาน

Share

Related posts