อบจ.ชัยภูมิ ร่วมอบรมสัมนาเชิงวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ยุคไทยแลนด์ 4.0

Share

อบจ.ชัยภูมิ ร่วมอบรมสัมนาเชิงวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ยุคไทยแลนด์ 4.0

 

เมื่อวันที่12-13 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่าน  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมนาเชิงวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ นายสุรพล ชาญตะคุ ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัด อบจ.ชัยภูมิ นายสมชัย ทองคำ หน.สำนักปลัด.อบจ.ชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ชัยภูมิ

ร่วมการอบรม และรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พัฒนาท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี การบรรยายเรื่อง “ท้องถิ่นก้าวไกลในยุคไทยแลนด์ 4.0 และมอบนโยบายและการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรยายเรื่อง “มิติใหม่ความร่วมมือ สตง. กับ อบจ.ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และรับฟังเรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมแบะแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ในช่วงงานเลี้ยงต้อนรับนายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนายก อบจ.ทั้ง 76 จังหวัด พร้อมผู้ร่วมงานจำนวน 2,800 คน ร่วมงานการจัดงานสัมนาพลังงานทดแทน สู่ชุมชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TREC11)”รูปแบบพลังงานสู่ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฎ ชัยภูมิ///

////ทีมข่าวชัยภูมินิวส์-ทีวี รายงาน/////

Share

Related posts