“ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ” สร้างเยาวชนคนดีให้สังคม

Share

“ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ” สร้างเยาวชนคนดีให้สังคม

 

11 หน่วยงานร่วมจัดงาน Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกฯ เด็กและเยาวชนขอนแก่น หวังสร้างเยาวชนคนดีให้สังคม

วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น มีการจัดเวทีรณรงค์ Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 มี โดย มีนายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 450 คน โดยมีหน่วยงานร่วมจัดกว่า 11 องค์กร เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลขอนแก่น คลินิกสวท สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เทศบาลเมืองศิลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง มูลนิธิไทยอาทร บริษัทเอ็มเคสุกี้จำกัด

นายวัฒนพล กล่าวว่า เวทีรณรงค์ Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ การติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน การวางแผนครอบครัว การลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด และโรคผิวหนัง ส่วนกิจกรรมบนเวทีมีการแสดงละคร การพูดคุยเรื่องเล่าเร้าพลังจากแกนนำเยาวชน การแสดงดนตรี การตอบคำถามชิงรางวัล และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการผ่านทางกิจกรรมที่สนุกสนาน

นายวัฒนพล กล่าวว่า ขอให้เยาวชนที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ได้พลิกวิกฤติเป็นโอกาสนี้ในการพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้การดูแลตนเองทางสุขภาพ มีระเบียบวินัย และยังมีโอกาสได้ศึกษาต่อทั้งวิชาสายสามัญ และวิชาชีพอื่นๆ ตามที่ต้องการ การเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และออกไปใช้ชีวิตเป็นคนดีของสังคมต่อไป ขอเพียงสังคม ครอบครัวให้โอกาสเท่านั้น

นายเจริญ นันทะระ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และเอกชน กว่า 11 หน่วยงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกฯ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างแกนนำเยาวชน และการให้ความรู้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาวะทางเพศที่ดีและปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของเยาวชน แม้โครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว แต่ก็ยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในศูนย์ฝึกมีสุขภาวะทางเพศที่ดี (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ) และพร้อมที่จะออกไปเป็นคนดีของสังคมต่อไปนายเจริญ กล่าวว่า สถิติการกลับมาเข้ามาในศูนย์ฝึกอีกครั้งของเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เขต 4 จังหวัดขอนแก่น นั้น ในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนได้รับการปล่อยตัวประมาณ 300 กว่าคน แต่กลับมาทำความผิดซ้ำจำนวน 4 คน ในขณะที่สถิติทัวประเทศจะมีผู้กลับมาทำความผิดซ้ำประมาณ 30% ซึ่งสาเหตุที่เด็กกลับมาทำผิดซ้ำเนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ สังคม ครอบครัวไม่ยอมรับ และไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ ดังนั้นทางศูนย์ฝึกฯ จึงได้หาเครือข่ายบริษัทเอกชนเพื่อให้รับเด็ดและเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ ไปทำงานด้วย เช่น บริษัทไทยไปป์ จำกัด บริษัทแหอวนเดชา เป็นต้น

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า การร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะเน้นให้เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ได้รับรู้สิทธิ หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น การฝังยาคุมกำเนิดฟรีในผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 20 ปี การได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการและได้รับยาต้านไวรัสสูตรที่เหมาะสมหากติดเชื้อเอชไอวี และการสอบถามเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ ผ่านทางสายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

/////ทีมข่าวชัยภมินิวส์-ทีวี รายงาน

 

Share

Related posts